هجو وطنز در ادبیات فارسی


ایرج میرزا شاعری دیر اشنا

درباره خاندان طبا طبایی


سادات طباطبایی در هر کجا هستند از اولادة ابراهیم ابن اسمعیل دیباج ابن ابراهیم غمر ابن حسن مثنی ابن امام حسن مجتبی سبط اکبر ابن امام علی بن ابیطالب هستند. وجه تسمیه این سادات به طباطبایی را چنین نوشته اند که ابراهیم فرزند اسمعیل دیباج لکنت زبان داشته است و در یکی از اعیاد که از او سؤال می کنند تو چه لباسی می خواهی، آیا پیراهن برای تو تهیه کنیم یا قبا بعلت همان لکنت می گوید «طباطبا» و همین نام برای او لقب می شود و فرزندان او به طباطبایی معروف می گردند و بعضی گویند طباطبایی در زبان نبطی یعنی اعراب غیر فصیح بمعنی سید السادات است وجه تسمیه آنها باین لقب از اینجاست. ولی خود نگارنده معتقدم که چون حسن مثنی فرزند امام حسن دختر عموی خود فاطمه بنت الحسین را تزویج نموده است لذا بعلت انتساب بدو سبط «طیب طیب» و در اثر کثرت استعمال طباطبایی گردیده است اما آنچه مسلم است این است که سادات طباطبایی یکی از خاندان های بسیار بزرگ اسلام هستند

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٠